Όροι Χρήσης

 

 1. Εισαγωγή-Προοίμιο
  O ιστότοπος www.paisidis.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο χάριν συντομίας η «ιστοσελίδα») που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρεία με την επωνυμία Π. ΠΑΪΣΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., που εδρεύει στην πόλη της Δράμας, οδός Βεργίνας 73, ΤΚ 66132 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 092925873 Δ.Ο.Υ. ΔΡΑΜΑΣ, αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 051640919000, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info[@]paisidis.gr, τηλεφωνικές γραμμές εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος : 25210 25898 και 25210 20287 και φαξ 25210 20287 (στο εξής χάριν συντομίας η «εταιρείας»). Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην παρούσα ιστοσελίδα, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας, που βρίσκεται στην διεύθυνση www.paisidis.gr.

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος χάριν συντομίας επισκέπτης ή/και χρήστης ή/και πελάτης αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και πώληση προϊόντων), θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση της ιστοσελίδας, καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

 1. Γενικοί όροι

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να ανανεώνει ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τον χρήστη για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

 1. Παρεχόμενες Πληροφορίες και Προϊόντα

H εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια, την πληρότητα και εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της εταιρείας όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές, καθώς και όσον αφορά την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει. Λόγω αλλαγών-αναβαθμίσεων-τροποποιήσεων στα προϊόντα που εμπορεύεται η εταιρία, ενδέχεται το προϊόν που θα παραλάβει ο πελάτης να διαφέρει από τις φωτογραφίες αυτού, όπως αυτές απεικονίζονται στην ιστοσελίδα, χωρίς ωστόσο η διαφορά να είναι ουσιώδης. Η εταιρεία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και λογική και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους. Επίσης δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγω ανωτέρας βίας.

 

 1. Περιορισμός Ευθύνης

Η εταιρεία στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τον πελάτη περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, φωτογραφίες κ.τ.λ.), τα προϊόντα που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση, η εταιρεία δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση της ιστοσελίδας ή/και σε αδυναμία παροχής προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτήν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής.

 

 1. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της εταιρείας ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανική και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

 

 1. Υποχρεώσεις – Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τo ηλεκτρονικό κατάστημα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

 

 1. Τρόπος Αγοράς-Παραγγελίας

Για την αγορά του(ων) επιθυμητού(ών) προϊόντος(ων) από το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας ο χρήστης θα πρέπει αφού επιλέξει αυτό(ά) και το(α) προσθέσει στο καλάθι αγορών του, να συμπληρώσει τα στοιχεία χρέωσης της παραγγελίας του, δηλαδή το όνομα, το επίθετο, την χώρα, την διεύθυνση, την κωμόπολη/πόλη, την περιφέρεια, τον ταχυδρομικό κωδικό, το τηλέφωνο (σταθερό ή κινητό), και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Στο καλάθι αγορών του ο χρήστης μπορεί να δει το σύνολο των προϊόντων που προτίθεται να παραγγείλει, το κόστος αγοράς έκαστου προϊόντος καθώς και το συνολικό κόστος όλων των προϊόντων που προτίθεται να παραγγείλει.

Δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη της ιστοσελίδας να επιλέξει την δημιουργία λογαριασμού με την χρήση των παραπάνω στοιχείων του που θα δηλώσει ως στοιχεία χρέωσης προκειμένου να αποκτήσει προσωπικό λογαριασμό σύνδεσης στην ιστοσελίδα, χρησιμοποιώντας ένα όνομα ή το email του συνδυαστικά με έναν κωδικό που του αποστέλλεται στο email που θα δηλώσει στα στοιχεία χρέωσης της παραγγελίας του. Επίσης δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να επιλέξει την αποστολή σε διαφορετική διεύθυνση και όχι σε αυτή που δηλώνει στα στοιχεία χρέωσης προκειμένου η παραγγελία του να σταλεί σ’ αυτή. Ακόμη δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να συμπληρώσει προαιρετικά σημειώσεις που να αφορούν την παραγγελία του (π.χ. σχετικά με την παράδοση).

 

 1. Ασφάλεια συναλλαγών SSL

Η σύνδεσή του χρήστη στην παρούσα ιστοσελίδα είναι ασφαλής διότι χρησιμοποιείται τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer). Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του διακομιστή(server) γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας την επικοινωνία. Με τον τρόπο αυτό πετυχαίνεται η προστασία των δεδομένων του χρήση από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή.

 

 1.  Τρόποι Πληρωμών

Για την εξυπηρέτησή των χρηστών της ιστοσελίδας, αυτοί μπορούν να επιλέξουν την πληρωμή των αγορών τους, τους εξής τρόπους πληρωμής:

 1. Με αντικαταβολή κατά την παράδοση του προϊόντος

Παρέχεται δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών μέσω αντικαταβολής.
Η αντικαταβολή γίνεται μόνο με μετρητά στον χώρο που έχει υποδείξει ο χρήστης και ισχύει για ποσά έως 1.500 € (σύμφωνα με τον ν. 3842/2010).

Για παραγγελίες άνω των 900 € ενδέχεται να ζητηθεί προκαταβολή το 30% της συνολικής αξίας της παραγγελίας, ιδιαίτερα αν πρόκειται για προϊόντα που απαιτούν παραγγελία από προμηθευτή.

Για όλες τις παραγγελίες με αντικαταβολή ακολουθεί τηλεφωνική επιβεβαίωση.

Η υπηρεσία της αντικαταβολής παρέχεται με επιβάρυνση 2.30 €.

 1. Μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό

Ο χρήστης μπορεί να προεξοφλήσει την παραγγελία του, καταθέτοντας το συνολικό ποσό της παραγγελίας του σε ένα από τους ακόλουθους λογαριασμούς των Τραπεζών.

Η διαδικασία για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας είναι η εξής:

Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας επιλέγει ως επιθυμητό τρόπο πληρωμής «Τραπεζική Κατάθεση».

Στη συνέχεια καταθέτει το χρηματικό ποσό σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς της εταιρείας:

Δικαιούχος: Π. ΠΑΪΣΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΙΒΑΝ
EUROBANK 00260250050200411626 GR3402602500000050200411626
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5241-003488-662 GR4101722410005241003488662

Ως αιτιολογία κατάθεσης συμπληρώνει τον αριθμό της παραγγελίας του (είναι απαραίτητο για να μην υπάρξει καθυστέρηση στην διεκπεραίωση της παραγγελίας).

Μόλις ολοκληρωθεί η κατάθεση θα πρέπει να ενημερωθεί σχετικά η εταιρεία (με αποστολή email ή με τηλεφωνική επικοινωνία) προκειμένου να προβεί στην ετοιμασία και αποστολή της παραγγελίας.

 1. Παραλαβή και πληρωμή της παραγγελίας σας στο κατάστημα μας

Ο χρήστης δύναται να προβεί στην παραγγελία από το www.paisidis.gr και να παραλάβει τα προϊόντα αυτής από το φυσικό μας κατάστημα, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Βεργίνας 73 στην πόλη της Δράμας. Σε αυτή τη περίπτωση δεν υφίσταται χρέωση εξόδων αποστολής.

 1. Πληρωμή με PayPal

Παρέχεται η δυνατότητα στον χρήση να εξοφλήσει την παραγγελία του μέσω ενός από τους ασφαλέστερους τρόπους πληρωμής σε διεθνές επίπεδο. Με την επιλογή αυτού του τρόπου πληρωμής, ο χρήστης μεταφέρεται με την ολοκλήρωση της αγοράς στον ιστότοπο του PayPal ώστε να εξοφλήσει την παραγγελία.

 1. Πληρωμή μέσω Χρεωστικής/Προπληρωμένης/Πιστωτικής Κάρτας

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας δέχεται όλες τις χρεωστικές/προπληρωμένες/πιστωτικές κάρτες Visa, Mastercard και Maestro. Οι συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας (SSL-256 bit και ψηφιακή πιστοποίηση από τη Verisign, Inc.). Για τις αγορές με κάθε είδους κάρτα, ο χρήστης θα πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες που υπάρχουν στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Θα του ζητηθεί να συμπληρώσει τη φόρμα παραγγελίας και τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης καθώς επίσης και τον 3ψήφιο αριθμό (CVV) που αναγράφεται στο πίσω μέρος της κάρτας. Στην περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε με πιστωτική κάρτα θα πρέπει να είστε παρών κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας έχοντας μαζί σας την πιστωτική σας κάρτα και την ταυτότητά σας. Σε αυτή την περίπτωση (δηλ. πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας) δεν επιτρέπεται η παραλαβή της παραγγελίας από τρίτο πρόσωπο που επιδεικνύει την πιστωτική κάρτα και επιθυμεί να πληρώσει με αυτή για εσάς. Σε περίπτωση που η παραγγελία πραγματοποιείται στα στοιχεία και για λογαριασμό εταιρείας τότε η πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιείτε να είναι εταιρική. Δηλαδή να έχει εκδοθεί στα στοιχεία τη αντίστοιχης εταιρείας. Κατά την παραλαβή της παραγγελίας θα πρέπει να βρίσκεται επίσης ο κάτοχος της εταιρικής πιστωτικής κάρτας, με την κάρτα και την ταυτότητα του.

 

 1. Τρόποι Αποστολής

 

 1. Παραλαβή από το κατάστημά μας

Η πληρωμή θα γίνεται με την παράδοση των προϊόντων με μετρητά ή πιστωτική – χρεωστική κάρτα στις ώρες λειτουργίας του φυσικού καταστήματος της εταιρείας.

 1. Με εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier)

Για προϊόντα έως 12 κιλά η παραγγελία σας αποστέλλεται με courier, στη διεύθυνση που υποδεικνύει ο χρήστης στα στοιχεία χρέωσης.

Η παράδοση γίνεται συνήθως από 2 έως 4 εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα – Παρασκευή) μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας.

Για προϊόντα έως 2 κιλά, τα έξοδα αποστολής είναι 2.50 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ).

Για προϊόντα από 2 έως 5 κιλά, τα έξοδα αποστολής είναι 5.00 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ).

Για προϊόντα από 5 έως 12 κιλά, για κάθε ένα κιλό χρεώνεται 1.00 ευρώ επιπλέον (συμπ. ΦΠΑ).

Με αυτό τον τρόπο αποστολής ο χρήστης μπορεί να εξοφλήσει τις αγορές με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή με αντικαταβολή.

Η χρέωση για την αντικαταβολή είναι, όπως προαναφέρθηκε, 2.30 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ) για όλη την Ελλάδα.

Η παράδοση των προϊόντων γίνεται από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Υπάρχει η επιλογή παραλαβής και κατά την ημέρα του Σαββάτου με χρέωση 4.00 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ).

 1. Με μεταφορική εταιρεία

Για προϊόντα μεγάλου βάρους (φυσικό ή ογκομετρικό) άνω των 12 κιλών η αποστολή γίνεται με μεταφορική εταιρεία σε όλους τους νομούς της Ελλάδας.

Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη.

Με αυτό τον τρόπο αποστολής ο χρήστης μπορεί να εξοφλήσει τις αγορές μόνο με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό με Paypal και Πληρωμή μέσω Χρεωστικής/Προπληρωμένης/Πιστωτικής Κάρτας.

Πριν την αποστολή η εταιρεία θα επικοινωνήσει με τον χρήστη.

 

Δωρεάν μεταφορικά που ισχύουν για όλους τους τρόπους αποστολής

Για παραγγελίες αξίας πάνω των 150 € και έως 12 κιλά (φυσικό ή ογκομετρικό βάρος), δωρεάν αποστολή στην διεύθυνση που υπέδειξε ο χρήστης με courier.

Για παραγγελίες αξίας πάνω των 150 € και από 12 μέχρι 40 κιλά (φυσικό ή ογκομετρικό βάρος), η αποστολή γίνεται δωρεάν με μεταφορική εταιρεία σε όλους τους νομούς της Ελλάδας.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 • Οι παραγγελίες που λαμβάνονται μέχρι τις 12:00 μ.μ. θα αποστέλλονται εντός της ίδιας ημέρας εκτός αν υπάρχει διαφορετική ενημέρωση από την εταιρεία.
 • Η διαθεσιμότητα των προϊόντων υπόκειται σε συνεχείς διακυμάνσεις. Σε περίπτωση έλλειψης αποθέματος ο πελάτης ενημερώνεται εντός μιας εργάσιμης μέρας από την ημέρα παραγγελίας του.
 • Στα ογκώδη δέματα μετράει το ογκομετρικό βάρος το οποίο υπολογίζεται με τον εξής τρόπο: ΜΗΚΟΣ(CM) ΧΥΨΟΣ(CM) Χ ΠΛΑΤΟΣ(CM) 5000 = ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΚΙΛΑ
 • Για παραγγελίες προϊόντων άνω 40 κιλών (φυσικό ή ογκομετρικό βάρος) ανεξαρτήτου αξίας, η εταιρεία θα ενημερώνει τον πελάτη για το κόστος μεταφορικών.

 

 1. Πολιτική επιστροφών

 

 1. Επιστροφές προϊόντων

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει το(α) προϊόν(τα) που αγόρασε εντός χρονικού διαστήματος δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους, αποστέλλοντας σχετικό e-mail στο sales[@]paisidis.gr και θα ενημερωθεί από την εταιρεία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιστροφής. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον το(α) προϊόν(τα) είναι στην κατάσταση που παραλήφθησαν, χωρίς να έχει ανοιχθεί η συσκευασία του κατασκευαστή και πρέπει να συνοδεύονται από την σχετική Απόδειξη Λιανικής ή το σχετικό Τιμολόγιο Πώλησης. Τα έξοδα παραλαβής του προϊόντος και αποστολής του στην έδρα της εταιρείας επιβαρύνουν τον πελάτη. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί αντικατάσταση του(ων) προϊόντος(ων) με κάποιο(α) άλλο(α), η αξία του(ων) προϊόντος(ων) (δεν περιλαμβάνονται τα πιθανά έξοδα μεταφορικών ή αντικαταβολής) θα του επιστραφεί μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την ημεροχρονολογία παραλαβής από την εταιρεία.

 1. Επιστροφές προϊόντων σε περίπτωση εσφαλμένης παραγγελίας από την εταιρεία

Επιστροφή προϊόντων με χρέωση της εταιρείας μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες η παραγγελία εκτελείται από την εταιρεία εσφαλμένα, δηλαδή σε περίπτωση παράδοσης είδους άλλου από αυτό που παραγγέλθηκε κατά είδος ή ποσότητα ή σε περίπτωση που κατά την παράδοση το είδος έχει συσκευασία κατεστραμμένη, ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της ή σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος είναι ελαττωματικό. Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης οφείλει είτε να μην αποδεχτεί την παραλαβή του(των) προϊόντος(ων) της παραγγελίας εξ αρχής ή να ζητήσει την επιστροφή αυτού(ών), κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία. Το(α) προϊόν(τα) πρέπει να επιστρέφονται στην εταιρεία στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη. Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν, κατά τον χρόνο που συμφωνήθηκε κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία, τότε δικαιούται να μην αποδεχθεί την επιστροφή και συνεπώς να αρνηθεί την αντικατάσταση. Για όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του(ων) προς αντικατάσταση προϊόντος(ων) θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο Πώλησης, Απόδειξη Λιανικής κλπ.) και πλήρη την συσκευασία. Η επιστροφή του(ων) προϊόντος(ων) γίνεται με χρέωση της εταιρείας και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί. Σε περίπτωση που το(α) προϊόν(τα) επιστραφεί(ούν) κατεστραμμένα ή ελλιπή, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση του(ων) προϊόντος(ων) και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

 1. Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων κατά την παράδοση

Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν θεωρηθεί ελαττωματικό κατά την παράδοση, η επιστροφή του θα γίνεται με χρέωση της εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή, η επιστροφή του(ων) ελαττωματικού(ών) προϊόντος(ων) μπορεί να γίνει είτε από τον ίδιο τον πελάτη στο φυσικό κατάστημα της εταιρείας, είτε με αποστολή αυτού(ών), επιβαρυνόμενη η εταιρεία με τα έξοδα παραλαβής, κατόπιν συνεννόησης. Η επιστροφή του(ων) προϊόντος(ων), το(α) οποίο(α) θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση θα γίνεται αποδεκτή εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτoύ(ών) στον πελάτη. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το(α) προϊόν(τα) να μην είναι κατεστραμμένο(α) και να συνοδεύεται(ονται) από όλα τα πρωτότυπα έγγραφα (Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο Πώλησης, Απόδειξη Λιανικής κλπ.) και πλήρη τη συσκευασία. Σε περίπτωση επιστροφής του(ων) προϊόντος(ων), και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει(ουν) προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί από την εταιρεία, η εταιρεία θα επιστρέφει το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία αγοράς αυτού(ών) εντός δέκα (10) ημερών, κατόπιν συνεννόησης.

Επιστροφή χρημάτων θα γίνεται ως εξής

 • Σε περιπτώσεις αγοράς προϊόντων με αντικαταβολή ή μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, η επιστροφή χρημάτων θα γίνεται μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό της αξίας των προϊόντων με βάση τα παραπάνω κριτήρια. Συνεπώς θα σας παρακαλούσαμε να μας ενημερώσετε μέσω email για τον αριθμό λογαριασμού σας (IBAN), την τράπεζα που διατηρείτε τον λογαριασμό και το όνομα του δικαιούχου. Για λόγους ασφαλείας, ο δικαιούχος του αριθμού λογαριασμού πρέπει να είναι το ίδιο πρόσωπο το οποίο αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς για το προϊόν που μας έχετε επιστρέψει. Αφότου θα έχουμε παραλάβει το προϊόν και αφού θα έχουμε πραγματοποιήσει την πίστωση θα σας στέλνουμε ένα επιβεβαιωτικό e-mail.
 • Σε περίπτωση αγοράς με χρεωστική/προπληρωμένη/πιστωτική κάρτα, πιστώνουμε την κάρτα με την αξία των προϊόντων και των δαπανών με βάση τα παραπάνω κριτήρια. Αφότου θα έχουμε παραλάβει το προϊόν και αφού θα έχουμε πραγματοποιήσει την πίστωση θα σας στέλνουμε ένα επιβεβαιωτικό e-mail.

Ενίοτε μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση στην πίστωση της χρωστικής ή πιστωτικής σας κάρτας καθώς και στην μεταφορά χρημάτων από τραπεζικό λογαριασμό μιας τράπεζας σε άλλη, για την οποία δεν ευθύνεται η εταιρεία.

Για περισσότερες πληροφορίες ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με την εταιρεία είτε μέσω τηλεφώνου στα 25210 25898 και 25210 20287, είτε μέσω e-mail στο info[@]paisidis.gr.

 

 1. Προσωπικά Δεδομένα

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της παρούσας ιστοσελίδας διέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσεως, τα οριζόμενα στην ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία , όπως εκτενώς στην Πολιτική Απορρήτου αναφέρεται.

 

 1. Διαφημίσεις και Χορηγοί

Ο χρήστης γνωρίζει ότι στην ιστοσελίδα μπορούν να καταχωρούνται διαφημιστικά μηνύματα και μηνύματα χορηγών. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε καταγγελία σχετικά με το περιεχόμενο διαφημιστικού υλικού που υπάρχει στην ιστοσελίδα θα πρέπει να διαβιβάζεται στους άμεσους ενδιαφερόμενους, δεδομένου ότι η εταιρεία ουδεμία φέρει σχετική ευθύνη.

 

 1. Αποποίηση Εγγυήσεων

Η εταιρεία δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα και το σύνολο του περιεχομένου και των πληροφοριών αυτής θα είναι ισάξια των προσδοκιών του χρήστη ή ότι θα είναι αδιάκοπη, χρονικά, σε θέματα ασφαλείας ή άνευ σφαλμάτων ή λαθών ούτε εγγυάται το αποτέλεσμα από την περιήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα ή την ακρίβεια και αξιοπιστία των παρεχομένων πληροφοριών μέσω αυτής ή ότι τα λάθη θα διορθώνονται άμεσα.

Ο χρήστης κατανοεί ότι όλο το υλικό που αποκτάται με οποιονδήποτε τρόπο μέσω της περιήγησης στην ιστοσελίδα αποκτάται με δική του πρωτοβουλία και ότι ο ίδιος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε βλάβη τυχόν συμβεί στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του ή ζημία σε δεδομένα που προέρχονται από την απόκτηση υλικού μέσω της ιστοσελίδας.

Επίσης δεν παρέχεται η εγγύηση ότι η ιστοσελίδα ή οι διακομιστές (servers) μέσω των οποίων αυτή τίθεται στη διάθεση του χρήστη θα παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια προγράμματα ή εφαρμογές.

 

 1. Διαμεσολάβηση

Με την χρήση της ιστοσελίδας ο χρήστης συμφωνεί ότι η εταιρεία έχει τη διακριτική ευχέρεια να απαιτήσει να υποβληθούν οποιεσδήποτε διαμάχες προκύψουν από τη χρήση της ιστοσελίδας, τους Όρους Χρήσης και την Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην διαδικασία της Διαμεσολάβησης (ν. 3898/2010, όπως ισχύει).

 

 1.  Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών

  Με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (Κανονισμός για την ΗΕΚΔ), θεσμοθετήθηκε η δημιουργία και η λειτουργία μιας ενιαίας πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών που αφορούν συμβατικές υποχρεώσεις δυνάμει ηλεκτρονικών συμβάσεων πώλησης ή παροχής υπηρεσιών μεταξύ καταναλωτή κατοίκου της Ένωσης και εμπόρου εγκατεστημένου στην Ένωση. Η πλατφόρμα ΗΕΔ καλύπτει το σύνολο της ΕΕ και στοχεύει στην εξωδικαστική επίλυση των διαφορών μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων ηλεκτρονικά. Για να μεταβείτε στην πλατφόρμα ΗΕΔ πατήστε εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 2. Επιφύλαξη Δικαιώματος

Η εταιρεία επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά της που δεν αναφέρεται ρητώς στο παρόν.

 

18. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και σε περίπτωση που οιοσδήποτε εξ αυτών προκύπτει ότι είναι άκυρος ή/και μη εφαρμοστέος έστω και μερικά για οποιονδήποτε λόγο, οι λοιποί όροι δεν επηρεάζονται από αυτόν και εξακολουθούν να έχουν πλήρη ισχύ. Για κάθε διαφορά που δύναται να προκύψει εξ αυτών αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης της Δράμας.